Prema važećem zakonu i pravilnicima žaštite od požara, pravna lica i njihovi referenti zaštite od požara, dužni su imati kvalitetnu vatrodojavnu zaštitu. Svojim dugogodišnjim iskustvom i kvalitetno osposobljenim kadrom, premni smo da Vam projektujemo i ponudimo najkvalitetniju opremu baziranu na najsavremenijim tehničkim rješenjima svetskih renomiranih proizvođača. Osnovna oprema vatrodojave koja se koristi, bazira se na Mikroprocesorskim centralnim sistemima adresabilnog tipa ili konvencionalnog tipa za manje prostore. Komponente sistema čine sljedeći elementi:

  • Mikroprocesorska centralna jedinica čiji se kapacitet i namjena određuje na osnovu broja senzora i potrebnih petlji u sistemu
  • Detektori dima
  • Detektori povišene toplote
  • Detektori plinova i drugi detektori
  • Ručni javljači požara
  • Moduli proširenja, sirene za unutrašnju ili vanjsku ugradnju
  • Modul daljinske dojave, telefonski pozivar
  • Namjenski vatrootporni kablovi za povezivanje senzora u petlju kako bi se eliminisao slučaj prekida instalacije. Kratak spoj na instalacijama otklanja se ugradnjiom izolatora petlje
  • Protivpožarne barijere – linijski detektori
  • Software za upravljanje i umrežavanje vatrodojavnih centrala