U današnje vreme sasvim je uobičajeno da se u pojedinim domaćinstvima nalaze dva ili više televizora, tome možemo još pridodati i videorekordere i satelitske analogne ili digitalne prijemnike. Svaki korisnik želi na svom televizoru gledati zemaljske i satelitske programe. I iz tog razloga potrebno je dovesti do svake utičnice satelitski i zemaljski signal. Satelitski analogni signal prenosi se u horizontalnoj i vertikalnoj polarizaciji, dok digitalni satelitski signal nakon obrade u LNB-u sadrži donji i gornji pojas. Stoga je vidljivo da bi za analogni signal do utičnice trebalo dovesti dva kabla a za digitalni čak četiri koaksijalna kabla. Da bi ovakva instalacija bila moguća i što jednostavnija koriste se preklopnici koji na samom ulazu u sistem preklapapaju i biraju polarizaciju zavisno o zahtevu korisnika. Najzgodnije je to što krajnji korisnik ne treba znati šta sistem radi već je dovoljno da samo odabere satelitskiprogram a preklopnici komuniciraju sa prijemnikom i sami automatski prebacuju ulaze prema zahtevu korisnika. Za jednostavnije instalacije i manji broj korisnika (do 4 korisnika) koriste se DiSEqC sklopke koje najčešće dolaze u kombinaciji sa 2 do 4 ulaza i 1 do 2 izlaza. Ovakve sklopke uz satelitske ulaze mogu imati i zemaljski ulaz tako da je po jednom kablu istovremeno doveden satelitski i zemaljski signal. Služe sa spajanje i prijem sa 2 do 4 satelita, zemaljskih programa a instalacija je izvedena za jednog do dva korisnika. Za satelitski prijem za 4 korisnika možemo koristiti LNB sa četiri izlaza (LNB QUAD) koji u sebi već ima ugrađenu ovakvu sklopku.. Za veći broj korisnika (6, 8, 12, 16, 32 i više) odnosno za veće zajedničke antenske sisteme koriste se polarizacijski preklopnici ili multiswitchevi. Dolaze u raznim varijantama što se tiče broja ulaza i broja priključnih mesta odnosno izlaza. Tako u našem asortimanu možete pronaći polarizacijske preklopnike sa 9 ulaza (digitalni prijem sa dva satelita 2 x 4 sat. ulaza + 1 zemaljski ulaz) i redosledno sa izlazima za 4, 6, 8, 12 i 16 korisnika. Za veće sisteme i veći broj korisnika kao i zavisno o određenom domaćinstvu ili zgradi gde se vrši instalacija koriste se kombinacije različitih satelitskih komponenti za razvod signala kako bi izlazni signal na utičnici bio visoke kvalitete i osiguravao izvrsnu sliku na televizoru ili u ulazu u satelitski analogni ili digitalni prijemnik.